גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה - 1995 (להלן: "חוק הייעוץ")
די.בי.אם בית השקעות בע"מ הינה בעלת רישיון מנהל תיקים, עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.  
המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור שינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המיידים  שבתוקף, שפורסמו  באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il

חברתנו קשורה לגופים הבאים והינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסים שהונפקו או שמנוהלים על ידם (להלן הגופים הקשורים"):

מגדל קרנות נאמנות בע"מ.

חברתנו הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסים הבאים:

מנהל הקרן של כל הקרנות דלעיל הינו מגדל קרנות נאמנות בע"מ ודי.בי.אם בית השקעות בע"מ משמש כמנהל השקעות חיצוני של תיקי ההשקעות של הקרנות.

הזיקה הינה לאור היות נכסים פיננסיים אלה מנוהלים, מונפקים ו/או מוצאים ו/או מנוהלים ו/או משווקים על-ידי חברתנו או חברות הקשורות לחברתנו, וכן הואיל וחברתנו ו/או חברות קשורות לחברתנו עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע העסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם. 

חברתנו עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לחברתנו זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

 

אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. אין בתשואת הקרנות בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

המידע בדף זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות, רכישת יחידות תעשה עפ"י תשקיף ודוחות מידיים שבתוקף בלבד. מתן המידע אינו מהווה תחליף ליעוץ המתחשב בנתוניו או בצרכיו של כל אדם. קרנות נאמנות פטורות.

03-5140200

info@dbm.co.il

שד' נים 2, קניון ראשונים, ראשל"צ

עוצב ונבנה על ידי