תקנון

תנאים כלליים לשימוש באתר אינטרנט - די.בי.אם בית השקעות בע"מ

 

כניסה ושימוש באתר האינטרנט של די.בי.אם בית השקעות בע"מ (להלן: "האתר" או "החברה" או "די.בי.אם בית השקעות" בהתאמה), מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

במידה ואינך מסכים לאמור בתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווים הסכמה מצדך לתנאי השימוש והתחייבות לפעול על פיהם. תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הם מתייחסים לשני המינים בצורה שווה.

 

כללי - די.בי.אם בית השקעות רשאית לשנות בכל עת, וללא כל הודעה מוקדמת, את המידע, החומר והתוכן של דפי אתר זה (להלן: "המידע"). שינויים אלה יחייבו עם פרסומם באתר. הנך מחויב להתעדכן ולעקוב אחר שינויים שחלו בתנאי השימוש. שימוש ו/או כניסה לאתר כמוה כהסכמה לכל השינויים.

 

אי מתן ייעוץ ו/או חוות דעת - כל האמור באתר מטרתו לספק מידע ואין בו משום ייעוץ השקעות, ייעוץ מס, ייעוץ משפטי, המלצה לרכישת נכסים פיננסיים ו/או ניירות ערך וכד', ואין להסתמך עליו בכל צורה ו/או דרך שהיא מבלי לקבל חוות דעת מאנשי המקצוע הרלוונטיים.

 

אין באמור באתר כדי להוות הצעה ו/או שידול לרכישת קרנות נאמנות שהחברה משמשת כמנהלת ההשקעות שלהן. אין באמור באתר זה כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בקשר למכירה ו/או רכישה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים. רכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים צריכה להיעשות בהסתמך על תשקיף, ובהתאם לצרכיו האישיים ולאופיו של כל משקיע.

 

השימוש באתר זה ובמידע האמור בו הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה לא תהיה אחראית בשום אופן ו/או צורה שהיא לכל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים אשר ייגרמו, אם יגרמו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על כל חלק ו/או חלק מהמידע אשר מכיל אתר זה, או השמטה של מידע כלשהו. די.בי.אם בית השקעות אינה ממליצה, במפורש או מכללא, להסתמך על מידע, חוות דעת, הערכה, ייעוץ, מוצר ו/או שירות של צד' ג' כלשהו, ואינה מאשרת את נכונותם ו/או תקפותם.

 

הגבלת אחריות - די.בי.אם בית השקעות לא תישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, במפורש ו/או מכללא, בקשר למידע הכלול בו, לרבות לטיבו, מהותו, איכותו, שלמותו ונכונותו, דיוקו, אמיתותו, מהימנותו והתאמתו למטרה מסוימת ו/או בכל הקשור לשימוש באתר, על כל המשתמע מכך (להלן: "המידע"). המידע המופיע באתר, התקבל בחלקו מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים, הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים "AS IS", על בסיס מיטב המאמצים בלבד, למען נוחיות המשתמש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המשתמש להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא ימצאו ביטוי מיידי באתר.

 

די.בי.אם בית השקעות אינה מתחייבת כי השימוש באתר לא יופרע, יינתן באופן רציף ויהא חסין מפני תקלות, טעויות, שיבושים, כשלים, אובדן ומידע נגיפי מחשב. באחריות המשתמש להגן על כל חומרה ותוכנה באמצעים מתאימים על מנת למנוע כל פגיעה ו/או תקלה ו/או אובדן מידע ו/או חדירת נגיפי מחשב.

 

השימוש באתר הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והמשתמש מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה בקשר לטיבו, מהותו ו/או איכותו של המידע באתר, ו/או בקשר לשלמותו, תקפותו, אמיתותו ו/או התאמתו למטרה מסוימת.

 

שיפוי - די.בי.אם בית השקעות לא תישא בכל אחריות שהיא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, אשר יגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו בשל שימוש באתר ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשל כל פעולה ו/או החלטה הנעשית תוך הסתמכות על המידע ותוכן האתר ו/או כל שימוש הנעשה בניגוד לאמור בתנאי שימוש, וזאת גם אם די.בי.אם בית השקעות יכולה הייתה לדעת על קיום אפשרות לנזק ו/או הפסד.

 

דואר אלקטרוני - כל התקשרות באמצעות דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט אינה מוגנת, וחשופה לחדירות, אובדן, גילוי ושינוי. די.בי.אם בית השקעות לא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו, בנוגע למשלוח דואר אלקטרוני אשר נשלח על ידי המשתמש או אליו, על-פי בקשתו .

 

קישורים - האתר מכיל קישורים לאתרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם המשתמש יכול להגיע תוך השימוש באתר. לדי.בי.אם בית השקעות אין כל שליטה על הקישורים באתר ואין לפרש קישורים לאתרים של צדדים שלישיים כמתן תוקף ו/או אישור, המלצה או העדפה על ידי די.בי.אם בית השקעות לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם. די.בי.אם בית השקעות אינה נושאת באחריות לתוכן המופיע באתרים המקושרים ו/או לשירותים והמוצרים המופיעים בהם.

 

קניין רוחני - כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים, סימני המסחר, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים וכל קניין רוחני אחר בקשר למידע ו/או התוכן של אתר זה הינם בבעלות די.בי.אם בית השקעות, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע ו/או בתוכן זה.

 

די.בי.אם בית השקעות מסכימה לגלישתך באתר ובלבד שהמטרה הינה לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי ו/או הפצה ברבים, אלא אם ניתן אישור בראש ובכתב מדי.בי.אם בית השקעות.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש במידע ו/או בתוכן לכל מטרה אחרת פרט למטרה המותרת לעיל, ובכל מקרה אין לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע במידע ו/או בתוכן, בכבודה או בשמה של די.בי.אם בית השקעות כבעלת זכויות יוצרים בו, או של כל גורם אחר.

 

העתקה, שידור, הפצה, פרסום, צילום, שיכפול או אחסון של חלק ו/או חלקים מהמידע ו/או התוכן בכל דרך ו/או צורה לצורך הפצה ו/או פרסום אסור בהחלטה, אלא אם ניתנה הסכמה מראש ובכתב מדי.בי.אם בית השקעות.

 

ברירת דין ומקום שיפוט - תנאי השימוש לאתר ו/או כל הנובע מהם, במישרין ו/או בעקיפין, במפורש ו/או מכללא, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הנוגע לתנאי השימוש, במישרין ו/או בעקיפין, במפורש ו/או מכללא, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.

 

03-5140200

info@dbm.co.il

שד' נים 2, קניון ראשונים, ראשל"צ

עוצב ונבנה על ידי